Gezinspositie Gentenaar

Meer dan de helft van de Gentenaren maakt deel uit van een gezin met kinderen. Hierbij worden zowel de ouders als de kinderen geteld. Het betreft ook zowel gezinnen met 2 ouders als alleenstaande ouders. 1 op 5 Gentenaren woont samen met een partner zonder inwonende kinderen en 1 op 5 woont alleen. 2% van de Gentenaars woont collectief. Collectieve woonvormen zijn bijvoorbeeld rusthuizen, instellingen, gevangenissen…

Gezinspositie van de Gentenaar

Evolutie volgens leeftijd

De gezinspositie verandert naargelang de leeftijd. Kinderen wonen meestal in bij de ouder(s). Eens ze de volwassen leeftijd bereiken, gaat een groot deel het ouderlijk huis verlaten om alleen te gaan wonen of samen te gaan wonen. Van de 18- tot 24 jarigen woont 2 op de 3 jongeren nog bij de ouders.

Vanaf de leeftijd van 25 jaar stijgt het aantal personen dat samenwoont met partner én kinderen. Vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt het aandeel samenwonenden met partner en zonder inwonende kinderen toe. Tegelijkertijd neemt het aandeel samenwonenden met partner en kinderen af. Bij de 75-plussers is er een opvallende stijging van het aandeel alleenstaanden en het aandeel dat woont in een collectief huishouden.

Evolutie

Gezinnen

Huwelijken

De meeste kinderen (0 tot 18 jaar) wonen bij hun ouders. Jonge kinderen wonen meer bij ongehuwde koppels dan oudere kinderen. 36% van de kinderen tussen 0 en 4 jaar wonen bij een ongehuwd koppel en 49% bij een gehuwd koppel. Bij de 10- tot 14 jarigen wonen er 20% bij een ongehuwd koppel en 56% bij een gehuwd koppel.

Alleenstaande ouders

24% van alle gezinnen (of huishoudens) zijn koppels met kinderen, 8% zijn alleenstaande ouders. 17% van de kinderen tussen 0 en 17 jaar woont alleen bij vader of moeder. Dit zegt echter niets over de werkelijke situatie waar meestal een regeling van co-ouderschap geldt. Het aandeel kinderen dat bij één ouder woont, neemt toe bij de oudere kinderen. Bij de 0- tot 4 jarigen is dit 9%, bij de scholieren (10-14 jaar) 20%.

Er blijven gezinnen in de stad

Uit de cijfers blijkt dat het aandeel gezinnen met kinderen in Gent de afgelopen 15 jaar stabiel is gebleven. Er is dus geen sprake van gezinsvlucht uit de stad. Er vertrekken wel degelijk jonge gezinnen uit Gent: dat lezen we in de verhuisbewegingen van dertigers en kleine kinderen. Maar tegelijk zorgt de instroom van twintigers mee voor gezinsvorming. In totaal resulteert dit dus in ongewijzigde verhoudingen.