Gent is een jonge stad

Gent kent, net zoals andere grootsteden, een jonge bevolking in vergelijking met Vlaanderen. Gent heeft verhoudingsgewijs meer 25- tot 39 jarigen en ook meer jonge kinderen (0 tot 4 jaar). Het aandeel 65- tot 79 jarigen in Gent is kleiner in vergelijking met Vlaanderen.

Verjonging door geboortes

Er is wel wat uitstroom van kinderen uit Gent, maar het grootste deel blijft en groeit op in Gent. Tussen 2004 en 2011 was er een geboortepiek. Omdat ieder kind een plaatsje moet krijgen in een school, moest de capaciteit van het basisonderwijs uitgebreid worden. Deze generatie start nu aan het het secundair onderwijs. Momenteel is de groep 0- tot 2 jarigen terug wat kleiner als gevolg van minder geboortes de voorbije jaren.

Geboortes in Gent

Verjonging door instroom nieuwe jonge Gentenaars

Er is een grote instroom van twintigers, zowel met Belgische als niet-Belgische nationaliteit. Dat Gent een studentenstad is, is één van de verklaringen. Studenten kunnen zich doorgaans niet domiciliëren in de stad waar ze studeren. Ze verschijnen dus pas in de statistieken als ze zelfstandig gaan wonen na het afstuderen. Bijna de helft van de nieuwe Gentenaars heeft tijdens hun studies op kot gezeten in Gent, zo blijkt uit een bevraging bij nieuwe Gentenaars in 2012. In de periode 2007-2010 is deze leeftijdsgroep sterk aangegroeid. Daarna blijft het stabiel.

Migratiesaldo Gent volgens leeftijd

Een tweede verklaring voor de grote instroom is de internationale migratie.

Geen vergrijzing

Vergrijzing

De vergrijzing die we de afgelopen jaren zien in Vlaanderen, is nog steeds niet aanwezig in Gent. Het aantal 65-plussers in Gent stijgt weliswaar, maar de algemene bevolkingsgroei is nog groter.

Aantal 65-plussers stijgt

Het aandeel ouderen in de totale Gentse bevolking daalt dus. De afwezigheid van vergrijzing in Gent is te wijten aan de snellere toename van jongere leeftijdsgroepen. De prognoses geven wel aan dat de vergrijzing op komst is vanaf 2020.

Vergrijzing komt eraan

Teken de prognose.

Dubbele vergrijzing

Dubbele vergrijzing is het aandeel 80 plussers onder de ouderen (65-plussers). Sinds 2000 is de dubbele vergrijzing merkbaar. Gent verschilt hierin niet van de algemene trend voor Vlaanderen. Deze trend blijkt evenwel gestopt en er wordt een afname van de dubbele vergrijzing voorspeld; in aantallen wordt een stabilisatie voorspeld.

Dubbele vergrijzing

Sterftes

Het aantal sterftes schommelt sinds 1998 rond de 2300 per jaar, en daalt van 11 in 1998 naar 9 per duizend inwoners in 2021. Een stabiel sterftecijfer en een stijgend geboortecijfer zorgt voor een blijvend positief natuurlijk saldo. Dit (en migratie) zorgt ervoor dat Gent in inwonersaantallen groeit.

Qua geboortes zijn 2019 en 2020 uitzonderingen : er was toen geen stijgende trend qua geboorten. Qua sterftes is 2020 een uitzondering : er was geen dalende trend qua sterfes. In 2020 was er ook minder migratie."

Sterftes in Gent

Jongere wijken en oudere wijken

In de 19de-eeuwse gordel en in het bijzonder Bloemekenswijk (23%), Muide - Meulestede - Afrikalaan (23%) en Nieuw-Gent UZ (23%) is het aandeel jongeren (0 tot 17 jaar) meer dan gemiddeld voor Gent, en een pak hoger dan in het centrum (Elisabethbegijnhof - Papegaai (10%) en Binnenstad (9%)). De meer perifere wijken (met uitzondering van de kanaaldorpen) hebben een hoger aandeel 65-plussers (Sint-Denijs-Westrem (25%), Drongen (24%), Mariakerke (23%)).

Aandeel jonger dan 17 jaar

  • < 10%
  • 10% < 20%
  • 20% < 30%
  • >= 30%

Aandeel 65-plussers

  • < 10%
  • 10% < 20%
  • 20% < 30%
  • >= 30%