Steeds meer studenten

Het studentenkorps is tussen 2010 en 2017 sneller aangegroeid dan de Gentse bevolking. Het aantal studenten is toegenomen met 14,7% in de laatste zeven academiejaren. In dezelfde periode is de Gentse bevolking toegenomen met 6,1%.

Sorteer deze 5 Vlaamse steden volgens aantal studenten (van groot naar klein)
Antwerpen
Gent
Brugge
Hasselt
Leuven

In het academiejaar 2017-2018 was 15,1% van de studenten gedomicilieerd in Gent, en dus Gentenaar. Het overige aandeel pendelt naar Gent of zit op kot. Kotstudenten kunnen zich doorgaans niet domiciliëren in Gent en zijn verborgen Gentenaars. Uitzonderingen zijn de internationale studenten (6%) en bepaalde studenten die een leefloon (1%) krijgen. Een theoretische oefening van 2012 geeft indicatief aan dat 44% van de studenten op kot zit in Gent; een bevraging bij de Gentse studenten in 2016 geeft aan dat 63% op kot zit.

Hoeveel studenten zijn er in Gent buiten de Gentenaren?
1.986

ongeveer de capaciteit van de Capitole

23.659

ongeveer de capaciteit van de Ghelamco arena

64.956

ongeveer evenveel als op 1 dag Tomorrowland

143.562

ongeveer evenveel als op 1 dag Gentse Feesten

Meer oudere studenten

De studentenpopulatie veroudert. We zien een toename in de categorie 24- tot 28 jarigen én in de categorie van 29 jaar en ouder. De jongste groep onder 24 jaar is daarentegen nagenoeg hetzelfde gebleven. Het verouderen van de studenten weerspiegelt zich ook in de aantallen. Zo is de groep studenten tussen 24 en 28 jaar in 2014 voor de eerste keer groter dan 10.000.

Evolutie studenten per leeftijd

Het aandeel van de studenten ouder of gelijk aan 29 jaar is toegenomen van 6,3% (2011) naar 8,6% (2017). Het aandeel van de iets jongere groep (tussen 24 en 28 jaar) is eveneens toegenomen van 12,0% (2011) naar 14,1% (2017). Dit terwijl de aandelen van de jongste groepen quasi gelijk zijn gebleven of afgenomen.

Beperkte impact vluchtelingencrisis

Asielzoekers worden niet meegeteld in het officieel bevolkingsaantal van een stad. Momenteel zijn er 341 asielzoekers in Gent. Onder andere regularisaties en een striktere regelgeving hebben ervoor gezorgd dat het aantal asielzoekers is blijven afnemen. De impact van de vluchtelingencrisis is in Gent vrij beperkt gebleven: tussen 2018 en 2019 zijn er 56 asielzoekers minder in het Wachtregister.

Geen officiële cijfers: mensen zonder wettig verblijf

Mensen zonder wettig verblijf worden per definitie niet opgenomen in het Bevolkingsregister. Zicht op deze groep hebben we door de regeling van de medische kaart. In Gent zijn er anno 2018 minstens 1680 mensen met zo’n kaart en dus zonder wettig verblijf. Dit cijfer is dus een onderschatting: niet alle mensen zonder wettig verblijf worden ziek, en niet iedere zieke persoon zal contact opnemen met het OCMW.

Geen officiële cijfers: daklozen

Er zijn geen officiële cijfers beschikbaar van het aantal dak- en thuislozen in Gent. We vinden echter wel wat indicaties in de cijfers van de hulp- en dienstverlening.

In 2018 maakten 1.478 dak- en thuislozen gebruik van de nachtopvang van het CAW Oost-Vlaanderen. Dak- en thuislozen kunnen meerdere malen een beroep doen op de nachtopvang. Sommige daklozen in de nachtopvang zijn administratief niet in orde en niet opgenomen in het Bevolkingsregister. Er is geen zicht op de omvang van deze groep.

CAW Oost-Vlaanderen begeleidde 609 dak- en thuislozen. Hiervan verbleven er 581 in de Gentse opvangcentra. Het betrof 43% mannen en 57% vrouwen, waaronder 180 vergezellende kinderen. Er wordt gestreefd om het verblijf in een opvangcentrum zo kort mogelijk te houden. Na het verblijf kunnen de cliënten verder ambulant begeleid worden in hun eigen woning of in een tijdelijke woning van het project leegstand. Met 324 dak- en thuislozen ging het CAW aan de slag in hun woonomgeving via vormen van begeleid wonen of in het kader van preventie uithuiszetting. In deze vormen van ambulante woonbegeleiding bereikte het CAW 53% mannen en 47% vrouwen.