Weinigen wagen zich over het Moscouviaduct. Er ligt nochtans een verborgen pareltje: Moscou. Een rustige buurt met veel jonge gezinnen en zonder grote samenlevingsproblemen. Gentenaars, heb geen schrik: wij, ‘Moscovieten’, leven vredig samen.

De Gentenaar

Moscou-Vogelhoek ligt tussen de bruisende Brusselsesteenweg en Merelbeke station. Typerend voor deze wijk is de grote aanwezigheid van spoorwegen en loodsen van de NMBS, die de wijk in drieën opdeelt. Moscou-Arsenaal is een negentiende eeuwse buurt met arbeidershuizen van onder andere de toenmalige textielfabriek De Porre. Vogelhoek ontstond in de loop van 20ste eeuw en heeft een grotendeels residentieel karakter. Je vindt hier ook een eerder geïsoleerde sociale woonwijk. De buurt Merelbeke-station ligt geprangd tussen het Moscouviaduct, de Hundelgemsesteenweg, de sporen en de gemeentegrenzen van Merelbeke en Melle die letterlijk door verschillende straten lopen. Het station ligt wel degelijk op Gents grondgebied en toont meteen de nauwe betrokkenheid met Merelbeke.

Voetgangersbrug

Moscou-Vogelhoek is in opmars

De wijk trekt de laatste jaren voornamelijk jonge gezinnen aan, die een frisse wind door de oude woningen en door de wijk laten waaien. 30% van de inwoners in de wijk is op dit moment van vreemde origine. Dat is opmerkelijk lager dan in de naburige wijk Ledeberg (47%) of het Gents gemiddelde (38%).

Procentuele bevolkingsgroei vanaf 2000

De vraag naar extra gezinswoningen in Moscou-Vogelhoek is groot. Het aanbod sociale huisvesting loopt gelijk met het Gentse gemiddelde. Het bestaande sociale woningaanbod is dringend aan renovatie toe. Recent werd wel een aantal nieuwe sociale woningen gebouwd. Het geplande woonproject De Porre neemt concretere vorm aan. Het wordt een mix van marktconforme woningen en budgetwoningen.

De wijk kleurt groen

Moscou-Vogelhoek mag dan wel maar één wijkpark hebben, toch is de wijk erg groen door de aanwezigheid van veel (voor)tuinen, bomen in de straat en enkele grote grasperken tussen de straten, zoals in Tuinwijk ter Heide. Bovendien zijn het Liedermeerspark en de Gentbrugse meersen vlakbij. Het wijkpark ‘De Porre’ zorgt voor wat extra groen en een sportterrein als ontmoetingsplek in de wijk.

De Porre

De Porre

De Porre

Nood aan oplossingen voor verkeer

Signalen op vlak van overlast gaan vaak over verkeersonveiligheid. Bewoners kijken in die zin uit naar het geplande wijkmobiliteitsplan. De ligging van de wijk, tussen grote invalswegen, zorgt voor heel wat sluipverkeer. Eerder werd hier en daar al eenrichtingsverkeer ingevoerd en binnenkort worden drie grote doorgangswegen aangepakt en heringericht. Eén ervan wordt zelfs een woonerf. Op andere plaatsen laat de staat van het wegdek te wensen over. Het wijkpark De Porre zorgde ondertussen wel voor een veilige doorsteek voor wandelaars en fietsers door de wijk en een veilige toegang naar beide basisscholen.

In Arsenaal en Moscou ligt de parkeerdruk erg hoog. De voetpaden en straten zijn smal, waardoor er ook weinig plek is om fietsen te stallen.

Daarnaast zijn er oplossingen nodig voor pendelaars, want ook al is de wijk omringd door openbaar vervoer, in de wijk zelf is het aanbod maar beperkt.

Voorzieningen en commerciële functies

Er zijn weinig buurtvoorzieningen voor de bewoners van Moscou-Vogelhoek. Voor diverse dienstverlening richt men zich ook op het aanbod in Gentbrugge, Ledeberg, Melle en Merelbeke. Een antennewerking of toeleiding van diverse dienstverlening zou een belangrijke meerwaarde voor de wijk kunnen betekenen.

Het lokale aanbod bestaat uit het buurthuis De Porre en buurtplek Santo. Het wijkcentrum De Porre , waar voorheen het Open huis gevestigd was, krijgt een nieuwe invulling als buurthuis. Santo huisvest momenteel in een tijdelijke invulling maar dit laagdrempelig, divers en toegankelijk buurtaanbod heeft de nood aan verderzetting en verduurzaming duidelijk gemaakt.

De Arsenaalsite, voormalig NMBS werkloods, is in handen van een privé ontwikkelaar. In afwachting van een definitieve invulling wordt een tijdelijke invulling voorzien. Gezien de grootte van de site, zo’n 13 hectare, zal dit een diverse en eerder bovenlokale invulling krijgen. Toch gaat er voldoende aandacht naar en voor de buurt. De werken om alles veilig en toegankelijk te maken vragen meer tijd en geld dan vooropgesteld. Hierdoor verloopt de opstart moeizamer.

Het aantal lokale handelaars is de laatste jaren sterk verminderd. Er is ook amper horeca. Rondom Merelbeke-station en op de Brusselsesteenweg vind je nog een aanbod. Er is ook een dekenij en een café in Moscou. Daarnaast kan je bij Santo in de nabijgelegen tijdelijke invulling terecht voor tal van ontmoetingsactiviteiten en een wekelijkse versmarkt. Ook in de Schoolstraat vindt er iedere maandag een markt plaats. Voor banken, bankautomaten, postkantoren en postpunten moeten bewoners naar de rand van de wijk.

Kinderen kunnen naar een van de twee basisscholen in de wijk of naar de verschillende lagere scholen in de omgeving. Er is geen jeugdbeweging en ook het aantal voor- en buitenschoolse kinderopvanginitiatieven is beperkt, zeker voor een wijk met zoveel jonge gezinnen. Er is in het algemeen nood aan plekken voor ontmoeten en vrije tijd.

Ruim de helft vindt dat er voldoende activiteiten voor kinderen en jongeren zijn in de buurt.

Een wijk in ontwikkeling

De wijk Moscou-Vogelhoek wordt getypeerd door zowel spoorwegen als werkhuizen van en voor de spoorweg en de trein. Dit zit grotendeels ook vervat in 4 sites: de Arsenaalsite, de Werkhuizensite, de Congubundel en het spoorwegbosje. Hier is een oud bestemmingsplan, een BPA, van toepassing. De aanwezige spoorwegactiviteiten verdwijnen en/of verplaatsen zich en die sites komen vrij, nu en in de toekomst. Deze gaan dan deel uitmaken van de wijk Moscou-Vogelhoek. Hierdoor worden nieuwe plekken gecreëerd die verweven en verbonden moeten worden met de huidige buurten. Daarom is het nodig om een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) op te maken. De Stad is hiermee van start gegaan. Dit traject wordt samen belopen met zeer diverse actoren, zowel in de wijk als buiten de wijk.

Foto Arsenaal

Ondertussen werd stevig gewerkt aan een wijkstructuurschets. Wat is dat? Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

Over welvaart en armoede in deze wijk

Moscou-Vogelhoek telt 80 personen die recht hebben op een (equivalent van een) leefloon. Verhoudingsgewijs is dit bijna de helft minder dan voor Gent. De werkloosheidsdruk ligt hier ook een stuk lager dan het Gentse gemiddelde.

Rechthebbenden (equivalent) leefloon

71% van de 18-tot 64-jarigen in Moscou-Vogelhoek werkt. Dit ligt mooi in lijn van het Gentse gemiddelde (68%) en vertaalt zich ook in de welvaartsindex: Moscou-Vogelhoek kent een gezonde sociale mix en scoort niet beter of slechter dan het gemiddelde voor Gent als het over welvaart gaat.