Muide-Meulestede-Afrikalaan is altijd volks, rechtuit en rebels gebleven, maar ook solidair en menselijk. Een gruute moale mé een klein hertjen.

De Gentenaar

De wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan ligt rond de oude haven en wordt gekenmerkt door havenactiviteiten, mooie zichten, water, druk verkeer en bedrijventerreinen. De verschillende buurten worden samen beschouwd als één wijk, hoewel Afrikalaan (tussen Dampoort, het rangeerterrein van de spoorwegen en het Handelsdok) ruimtelijk is afgesneden van Muide en Meulestede die samen een schiereiland vormen. Met het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen, de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Oude Dokken en de komst van de Verapazbrug staat de wijk voor heel wat ingrijpende veranderingen.

Dichtbevolkte, jonge en diverse wijk in volle ontwikkeling

Mensen wonen graag in Muide-Meulestede-Afrikalaan en willen er ook graag blijven. Heel wat woningen zijn echter aan renovatie toe of zijn niet aangepast aan de noden van oudere bewoners. Nieuwbouwprojecten worden hier en daar met argusogen bekeken. Bewoners zijn bezorgd over het voortbestaan van het aanwezige groen en het verdwijnen van de bestaande sociale dynamiek.

Leeftijdsverdeling Muide-Meulestede-Afrikalaan

Hoge verkeersdruk

Mobiliteit vormt voor heel wat bewoners een belangrijke bezorgdheid. In het zuiden en het oosten van de wijk zorgt doorgaand verkeer voor een hoge verkeersdruk, onveilige situaties voor fietsers en voetgangers en een slechte luchtkwaliteit.

De nabijheid van het Dampoortstation is een troef. Slechts 52% van de inwoners vindt dat er voldoende bussen en trams zijn in de buurt.

75% van de inwoners heeft last van verkeershinder in eigen buurt (agressief verkeersgedrag, onaangepaste snelheid, sluipverkeer en lawaai)

52% van de inwoners vindt dat er voldoende bussen en trams zijn in de buurt

De Verapazbrug zal het doorgaand verkeer in Muide-Meulestede wellicht doen afnemen. Voor Afrikalaan dreigt de brug echter voor een verkeerstoename te zorgen. Een verkeersasverschuiving van de Port Arthurlaan naar de New Orléansstraat kan de wijk ook wat vrijwaren. De Sifferdokverbinding lijkt de enige duurzame oplossing om het doorgaand verkeer uit de wijk te halen.

Ruimtegevoel door aanwezigheid van water

Het water in de omgeving van Muide-Meulestede-Afrikalaan geeft een gevoel van ruimte. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren binnen de wijk verschillende parken en pleinen (her)aangelegd. Enkele bestaande publieke groenzones zijn aan een opfrissing toe. Meer dan 20% van de inwoners heeft immers geen eigen tuin of terras.

22% van de woningen heeft geen eigen tuin of terras

Wijk in volle verandering

Er staan verschillende woonontwikkelingen in de steigers. Met de Oude Dokken verrijst er zelfs een volledig nieuw stadsdeel. Deze ruimtelijke veranderingen betekenen enerzijds bijkomende kwaliteitsvolle woningen, anderzijds bezorgen ze de huidige bewoners een extra druk. Het stadsvernieuwingsproject Muide-Meulestede-Morgen zet ondertussen in op behoud en uitbreiding van bedrijvigheid, verdere vergroening en nieuwe woonvormen. Het RUP Afrikalaan is in volle ontwikkeling en moet de buurt rond de Afrikalaan opwaarderen en toegankelijker maken. De stad Gent werk hier aan een nieuwe stadswijk waar economie, wonen en ondersteunende voorzieningen met elkaar verweven worden.

Voorzieningen in de wijk

De wijk telt heel wat medische en sociale voorzieningen: er is een actieve buurtwerking en er zijn verschillende sport-, spel- en recreatiemogelijkheden. De onmiddellijke omgeving van de appartementen in de Scandinaviëstraat kent weinig voorzieningen. Het project van de Oude Dokken zorgt wel voor een nieuwe school, een crèche, een sporthal, horeca, een huisartsenpost, …

35% van de inwoners vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt

De weinige handelszaken en winkels in Muide-Meulestede-Afrikalaan zijn niet gelijk verspreid over de wijk. Er resten nog slechts een handvol volkse cafés en koffiehuizen.

Aan de Voorhaven bevinden zich enkele innovatieve (technologie)bedrijfjes. Een deel van de wijk is nog havengebied met bijhorende havenactiviteiten. Er zijn ook een aantal ‘makers’ actief, zoals schrijnwerkers en scheepsherstellers. Door de aanwezigheid van de Gentse Haven zijn er langs de Afrikalaan een reeks grotere bedrijven te vinden.

Hogere jongerenwerkloosheid

Op vlak van tewerkstelling is er vooral een hoge werkloosheid bij jongeren. De meeste inwoners hebben een job buiten de wijk.

11% van de jongeren (18-24 jaar) zijn werkzoekend

Samenleven in de wijk

De leefwerelden van de bewoners in de wijk zijn erg verschillend. Toch geeft 1 op 5 aan minstens wekelijks contact te hebben met de buren. Dat is hoger dan het Gentse gemiddelde (14,2%).

18% van de inwoners heeft minstens wekelijks contact met de buren

Enkele oudere bewoners kijken nostalgisch terug naar de tijd toen er meer te beleven viel in de wijk. Toch is het aantal spontane initiatieven van bewoners, in vergelijking met andere wijken, groot.

Daar waar mensen van Belgische, Maghrebijnse en Turkse origine een manier hebben gevonden om samen – vaak naast elkaar – te leven, ligt dat anders bij de inwoners van Oost-Europese origine. Het blijft hier zoeken naar verbinding en mogelijkheden om samen te werken.

Herkomstcijfers

Sluikstort en zwerfvuil doorn in het oog

Het aanwezige sluikstort en zwerfvuil zijn een doorn in het oog van vele bewoners. Ze vinden dat hun buurt soms ‘vergeten’ wordt. Daarnaast wordt de omgeving van de Voorhaven alsook de aanwezige tijdelijke woonplaatsen door enkele bewoners als onveilig ervaren.

77% van de inwoners heeft last van zwerfvuil

14% van de inwoners voelt zich onveilig in de buurt

Fotograaf: Brecht Van Maele

Fotograaf: Brecht Van Maele

Verapazbrug