Ik woon heel graag in de buurt. Door de kleine informele netwerken, de handelszaken, de nabijheid van het centrum. Ik heb geen auto nodig voor mijn dagelijkse leven.

Bewoner in gesprek met HOGENT

Rabot-Blaisantvest vertoont veel typische kenmerken van een 19de-eeuwse gordelwijk: een hoge bevolkingsdichtheid, kleine woningen, dichtbebouwd… Met 9.668 inwoners/km² is het de meest dichtbevolkte wijk. Slechts ongeveer een derde van de huishoudens heeft een tuin voor eigen gebruik. De wijk ligt in het noorden van Gent op een steenworp van het stadscentrum. Toch vinden weinig bewoners mentaal een aansluiting met dat centrum. Rabot-Blaisantvest wordt voornamelijk omsloten door grote verkeersassen zoals: de Blaisantvest, de Opgeëistenlaan en de Gasmeterlaan. Deze drukke wegen vormen voor vele wijkbewoners een fysieke grens.

De wijk is goed ontsloten door het openbaar vervoer. Men geraakt vanuit de wijk snel naar het centrum, het station en de aanpalende randgemeenten. De helft van de inwoners heeft dan ook een abonnement op het openbaar vervoer. Een deel van de straten werd de laatste jaren heraangelegd, en is voorzien van voldoende brede en verhoogde voetpaden. Enkele straten werden omgevormd tot woonerf. De drukke straten rondom de wijk, zoals de Gasmeterlaan en de Opgeëistenlaan, hebben een gescheiden fietspad.

Rabot-Blaisantvest is de armste wijk van Gent, met een zeer hoge werkzoekendengraad en het laagste gemiddeld netto belastbaar inkomen. Het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot wil zowel de ruimtelijke kwaliteit in de wijk te verhogen, als ook op de armoedeproblematiek in spelen.

Tondelier als verbinding tussen Rabot en Blaisantvest

De wijk bestaat uit 2 aparte wijkdelen. Rabot is de omgeving van de Wondelgemstraat. Blaisantvest bevindt zich tussen het Neuseplein en het Rabotpark. De Tondeliersite, die nog in volle ontwikkeling is, wil een brug vormen tussen deze beide delen van de wijk.

Dicht bij elkaar

Qua oppervlakte is dit, met 0.86km², de 2de kleinste wijk van Gent. Met 8320 Gentenaars toch een aanzienlijk aantal inwoners. Het is dan ook de meest dichtbevolkte wijk van Gent. De meeste bewoners beschikken over weinig buitenruimte.

Meest dichtbevolkte wijk

Twee derde van de gezinnen huurt een woning. De wijk bevat ook een groot aandeel sociale woningen: een vierde van de gezinnen woont in een sociale huurwoning.. Met renovatieprojecten en -premies tracht de Stad de woonkwaliteit te verhogen. De verschillende nieuwbouwprojecten zullen in de toekomst zorgen voor een kwalitatiever en diverser aanbod aan sociale woningen.

63,4% van de inwoners zijn huurders

25% van de huishoudens woont in een sociale huurwoning

Nieuwe ontwikkelingen en grote projecten

De vervanging van de drie ‘rabottorens’ (de sociale hoogbouw) is een mijlpaal in het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. De rabottorens maken plaats voor acht lagere appartementsgebouwen met 360 sociale appartementen. De bewoners zullen genieten van gezamenlijke private tuinen tussen de gebouwen. Er komt ook een openbaar parkje in het verlengde van de waterloop De Lieve. Enkele appartementsgebouwen worden vernieuwd en er komt meer publiek groen.

Tondelier is een project in het hart van Rabot-Blaisantvest, met plaats voor woningen, publieke voorzieningen, een park, een kindercrèche en kantoorruimte. Sociale samenhang en duurzame ontwikkeling zijn in dit project het belangrijkst. Fietsers en voetgangers krijgen er voorrang op de auto.

De Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat wordt het nieuw kloppend hart voor de wijk. De toekomstige invulling wil inspelen op de grootste noden in de wijk, met activering als rode draad.

Drukbezochte parken en pleinen

De uitbreiding van het Rabotpark zorgt voor een aantrekkelijke groenzone met veel sport- en spelprikkels, en moestuinen. In de toekomst komen er nog meer aantrekkelijke groenzones in de wijk met de heraanleg van El Paso, de aanleg van het Tondelpark en het Witte Kaproenenpark.

Rabot-Blaisantvest is dichtbevolkt met een verouderd en klein woningenbestand. Hierdoor zijn veel bewoners aangewezen op de publieke ruimte. De parken en pleinen worden dan ook dikwijls en door veel bewoners gebruikt.

Superdiverse wijk met jong potentieel

De meerderheid van de inwoners van de wijk heeft een migratieachtergrond. Je vindt in het Rabot-Blaisantvest bijna 90 verschillende nationaliteiten terug. Er is een heel grote Turkse gemeenschap en ook veel mensen met Bulgaarse achtergrond. Twee derde van de inwoners vindt een niet-Belgisch gezin als nieuwe buur prima.

Rabot-Blaisantvest heeft een jonge bevolking: drie vierde is jonger dan 50 jaar en meer dan een vijfde is jonger dan 18. Er zijn verschillende kleuter- en lagere scholen, maar met de verwachte bevolkingstoename verwacht men een toenemende druk op de scholen en groeiende wachtlijsten voor inschrijving.

Leeftijdsverdeling Rabot - Blaisantvest

El Paso, Minus One, Jeugdhuis Ergenekon, Kopergietery Rabot en Ozburun bieden vrijetijdsinfrastructuur voor de jeugd. Deze blijft voor sommige doelgroepen echter ontoereikend. Iets meer dan de helft van de inwoners vindt dat er wel voldoende activiteiten zijn in de buurt voor kinderen tot 12 jaar.

Laagste welvaartsindex

Rabot-Blaisantvest is de wijk met de laagste welvaartsindex (65) en met een zeer hoge werkzoekendengraad(10,2%). Veel inwoners hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de verplichte ziekteverzekering, of op een (equivalent) leefloon. Het mediaan netto belastbaar inkomen in deze wijk is het laagste voor Gent. Per maand ligt dit op slechts 1364 euro.

Laagste welvaartsindex

Zeer hoge werkzoekendengraad

Bewoners actief betrekken op de wijk

In Rabot-Blaisantvest richten veel organisaties zich op op betrokkenheid van wijkbewoners. Er zijn verschillende initiatieven op het vlak van sociale tewerkstelling, zoals Eetcafé Toreke en de Sociale Kruidenier. Bewoners worden ook gestimuleerd om als vrijwilliger een rol op te nemen in het verbeteren van hun leefomgeving. Dat gebeurt door middel van buurtbeheerprojecten zoals: Boerenhof, moestuinprojecten, zoals aan de Nieuwe Molens, propere pierkes, netheidscharters… Via deze co-creatieve aanpak werken we aan een propere en groene wijk, meer buurtbetrokkenheid en een grotere sociale cohesie.