Een kiosk op het dorpsplein, een bloeiend verenigingsleven en cafés waar de klanten elkaar nog kennen. Van alle Gentse deelgemeenten is Zwijnaarde wellicht het meest een dorp gebleven. Al wordt dat met het oprukken van de stad steeds meer een uitdaging.

De Gentenaar

Een dorp met stadsallures

Tot in het midden van de 20ste eeuw bestond Zwijnaarde uit een centrum omringd door kasteelsites en daarrond een open landschap. Nadien kwam er een nieuwe – soms dichte - bebouwing en bedrijvigheid, die de bestaande open ruimte onder druk zetten. Toch blijft Zwijnaarde een wijk met een lage bebouwingsgraad en een lage bevolkingsdichtheid.

De wijk telt drie belangrijke verkeerswegen: de E40, de Ringvaart en de E17. De tram zorgt vanuit de dorpskern voor een goede verbinding naar het station en het stadscentrum. Bewoners van de verkavelingen in de rand van de wijk hebben weinig toegang tot goed openbaar vervoer.

Veel bewoners zien de verdere bebouwing van Zwijnaarde als een bedreiging voor het karakter van ‘hun dorp’.

Zwijnaarde mag dan wel erg groen ogen, de zorg voor openbaar groen en speelterreinen is een belangrijk aandachtspunt. Zo wordt uitgekeken naar de geplande (her)inrichting van het Zonnebloempark, het Maaltebruggepark en het Zwijntjesbos.

Samen met bewoners, bedrijven, scholen, handelaars … zal de Stad een wijkplan voor Zwijnaarde opmaken. Zo’n wijkplan bepaalt wat de prioriteiten en de uitdagingen zijn op het vlak van mobiliteit, wonen en werken, zorg en ontspanning. Bedoeling is om de troeven van Zwijnaarde te behouden en toekomstige ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Vervuiling, sluikstorten en wildplassen worden meer en meer gemeld door de bewoners. Toch scoort Zwijnaarde nog steeds opvallend beter dan de meeste Gentse wijken.

Aandeel inwoners dat last heeft van:

In het algemeen zegt de meerderheid van de inwoners van Zwijnaarde (87%) tevreden te zijn met de huidige woning en met de buurt (84%). Mensen wonen hier graag (90%). Het aantal inwoners met verhuisplannen ligt dan ook opvallend lager (22%) dan in andere wijken.

Veel koppels zonder inwonende kinderen en veel ouderen in open bebouwing met tuin

Qua gezinssamenstelling telt Zwijnaarde meer koppels, voornamelijk zonder inwonende kinderen, dan gemiddeld voor Gent. 1 op 5 inwoners is ouder dan 65 jaar. Er wonen relatief weinig mensen met een buitenlandse herkomst.

Er zijn veel open bebouwingen en twee derde van de woningen wordt bewoond door eigenaars. Dit is een hoog percentage in vergelijking met Gent. 86% heeft een eigen tuin of een private tuin.

22,5% van de inwoners behoort tot de groep 65-plussers

Dialoog met het stadsbestuur

Vertrouwen in het stadsbestuur ligt in Zwijnaarde lager dan gemiddeld voor Gent (1 op de 3). Het vertrouwen in de politie is hoger en is vergelijkbaar met het Gentse gemiddelde (44%). Mensen zijn minder bereid om mee te praten over de stad (ca. 41%), maar geven aan voldoende geïnformeerd te zijn door het stadsbestuur.

Bedrijvig Zwijnaarde

Er heerst een grote bedrijvigheid in Zwijnaarde. Het zwaartepunt ligt in het Technologiepark, dat ook op een grotere schaal mikt. Dit Technologiepark en binnenkort het Eiland Zwijnaarde richten zich daarnaast ook op startende bedrijfjes en spinoffs van de universiteit.

Driekwart van de bewoners tussen de 18 en 64 jaar is aan het werk. In Zwijnaarde bedraagt de werkloosheidsdruk maar half zoveel als gemiddeld voor Gent. Het mediaan netto inkomen in Zwijnaarde ligt dan ook hoger dan voor Gent.

0%
Werkloosheidsdruk

De werkloosheidsdruk is maar de helft van het gemiddelde voor Gent.

Mediaan netto inkomen

Het mediaan netto inkomen in Zwijnaarde ligt dan ook hoger dan voor Gent.