Een kiosk op het dorpsplein, een bloeiend verenigingsleven en cafés waar de klanten elkaar nog kennen. Van alle Gentse deelgemeenten is Zwijnaarde wellicht het meest een dorp gebleven. Al wordt dat met het oprukken van de stad steeds meer een uitdaging.

De Gentenaar

Een dorp met stadsallures

Tot in het midden van de 20ste eeuw bestond Zwijnaarde uit een centrum omringd door kasteelsites en daarrond een open landschap. Nadien kwam er een nieuwe – soms dichte - bebouwing en bedrijvigheid, die de bestaande open ruimte onder druk zetten. Toch blijft Zwijnaarde een wijk met een lage bebouwingsgraad en een lage bevolkingsdichtheid.

De wijk telt drie belangrijke verkeerswegen: de E40, de R4 en de E17. De tram zorgt vanuit de dorpskern voor een goede verbinding naar het station en het stadscentrum. Bewoners van de verkavelingen in de rand van de wijk hebben weinig toegang tot goed openbaar vervoer.

Veel bewoners zien de verdere bebouwing van Zwijnaarde als een bedreiging voor het karakter van ‘hun dorp’.

Aan het openbaar groen in Zwijnaarde wordt veel belang gehecht. Er wordt druk gebruik gemaakt van het recent heringerichte Zonnebloempark. Ook het Zwijntjesbos, waar de bomen aan het groeien zijn en het Maaltebruggepark, dat in fases wordt vernieuwd, zijn belangrijke groene plekken voor Zwijnaarde.

De Stad heeft een wijkplan opgemaakt voor Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk, in overleg met bewoners en andere actoren in Zwijnaarde. Zo’n wijkplan bepaalt wat de prioriteiten en de uitdagingen zijn op het vlak van mobiliteit, wonen en werken, zorg en ontspanning. Bedoeling is om de troeven van Zwijnaarde te behouden en toekomstige ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Hoewel veel bewoners last hebben van zwerfvuil en hondenpoep, scoort Zwijnaarde opvallend beter dan de meeste Gentse wijken.

37% van de inwoners heeft last van zwerfvuil, dieren of hondenpoep.

In het algemeen zegt de meerderheid van de inwoners van Zwijnaarde tevreden te zijn met de huidige woning (88%) en met de buurt (79%). Mensen wonen hier graag (88%). Het aantal inwoners met verhuisplannen ligt dan ook lager (29%) dan in andere wijken.

Veel koppels zonder inwonende kinderen en veel ouderen in open bebouwing met tuin

Qua gezinssamenstelling telt Zwijnaarde meer koppels, voornamelijk zonder inwonende kinderen, dan gemiddeld voor Gent. 1 op 5 inwoners is ouder dan 65 jaar. Er wonen relatief weinig mensen met een buitenlandse herkomst.

Er zijn veel open bebouwingen en twee derde van de woningen wordt bewoond door eigenaars. Dit is een hoog percentage in vergelijking met Gent. Negen op tien huishoudens heeft een tuin.

22,3% van de inwoners behoort tot de groep 65-plussers

Bedrijvig Zwijnaarde

Er heerst een grote bedrijvigheid in Zwijnaarde. Het zwaartepunt ligt in het Technologiepark, dat ook op een grotere schaal mikt. Dit Technologiepark en het Eiland Zwijnaarde richten zich daarnaast ook op startende bedrijfjes en spinoffs van de universiteit.

Driekwart van de bewoners tussen de 18 en 64 jaar is aan het werk. In Zwijnaarde is de werkzoekendengraad veel lager dan het Gentse gemiddelde. Het mediaan netto inkomen in Zwijnaarde ligt dan ook hoger dan voor Gent.

0%
Werkzoekendengraad

De werkzoekendengraad is veel lager dan het gemiddelde voor Gent.

Mediaan netto inkomen

Het mediaan netto inkomen ligt dan ook hoger dan het gemiddelde voor Gent.