Arm, dichtbevolkt, jong en divers. Net als de Brugse Poort en de Muide scoort de Bloemekenswijk hoog op deze vier criteria. Maar hier is de sfeer gemoedelijker en wordt minder aan de bel getrokken. Wij zijn meer doeners dan schreeuwers.

Uit De Gentenaar 6/10/2017 – Geert Neyt

De Bloemekenswijk ligt tussen het Rabot en Wondelgem. Het is een van de jongste wijken van Gent, met een diverse bevolking. De wijk is dichtbebouwd, het groen zit aan de rand. De vele handelszaken en wijkinitiatieven maken de Bloemekenswijk levendig.

Bloemekenswijk Monopoly

Tram- en buslijnen doorheen de wijk maken de Bloemekenswijk vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Het Westerringspoor, de Gaardeniersbrug en de paden in het Bloemekenspark zorgen voor aangename fietsverbindingen.

De voormalige UCO-site, nu U-Connect, is omgevormd tot een bedrijventerrein voor sociale economie. Je vindt er een restaurant in het Balenmagazijn, een kringloopwinkel, en een parkeergebouw. Het buurtpark (Bloemekenspark fase 3) is gepland maar nog niet uitgevoerd.

Er is geïnvesteerd in nieuwe woonprojecten zoals: Filature du Rabot, Ryhovepark, Jardin G en er komen nieuwe sociale woningen in de Jan Yoensstraat. De sociale woningen aan de Francisco Ferrerlaan worden verbouwd. De FNO-site, net achter de brandweer, wacht nog op een goede invulling.

Een groene wijk vanuit de lucht

Vanuit de lucht lijkt de Bloemekenswijk erg groen. Het meeste groen is echter privaat eigendom van het Psychiatrisch Centrum Guislain of heeft een specifieke functie zoals de Westerbegraafplaats. De vernieuwing en de uitbreiding van het Bloemekenspark zou voor meer toegankelijk publiek groen moeten zorgen. Aan de rand van de wijk vind je een groenas langs het Westerringspoor. De nood aan voldoende kwaliteitsvolle groene zones en speelterreinen, meer centraal in de wijk, blijft echter hoog, slechts 6 op de 10 vindt dat er voldoende groen is in de buurt.

Slechts 6 op de 10 vindt dat er voldoende groen is in de buurt

Levendige wijk

Iedereen kent de druk bezochte zondagse markt met de volkse cafés op het Van Beverenplein, de fast food zaken en de roem van een meer verfijnd restaurant. Nog wat meer horeca voor een breed publiek is zeker welkom.

De sportinfrastructuur aan de Dracenastraat is een oefenplek voor o.a. atletiekclub STAX, frisbeeclub Disco Duro en de thuisbasis van buurtvoetbalploeg F.C. Dracuna.
De Bloemekenswijk kent heel wat voorzieningen: een wijkbibliotheek, vier basisscholen in de wijk met een fijne brede schoolwerking, een gedreven buurtwerking, jeugdwerkingen vzw JONG, FOS De Grizzly en creawerking vzw Muzaïek, Open Huizen De Blomme, Jan Yoens en lokaal dienstencentrum De Boei, Wijkgezondheidscentrum De Kaai, het Welzijnsbureau van het OCMW, De Fontein en Huize Triest (thuislozenzorg), Aanloophuis Poco Loco (psychisch kwetsbaren), de U-Connectsite, met kringwinkel, sociaal restaurant en opleidingsmogelijkheden, een sociale dekenij met voedselbedeling, een geëngageerde moskee, buurt- en straatfeesten en nog tal van wijkinitiatieven en dienstverlening. Er lopen diverse wijkbudgetprojecten en de vzw Bloemekensforum, een open en enthousiaste groep inwoners uit de Gentse Bloemekenswijk, organiseren activiteiten. De uitstraling van het Museum Dr. Guislain vormt de kers op de taart.

Dichtbebouwde wijk: zoek de bloemekens…

Een groot deel van het grondgebied bestaat uit de Westerbegraafplaats en de Guislainsite. De wijk zelf is zeer dicht bebouwd. Sommige straten komen stenig, grijs en soms wat groezelig over. Bij heraanleg wordt ingezet op woonerven met grote plantvakken wat een ander straatbeeld geeft. De twee lanen (Francisco Ferrerlaan en Frans van Ryhovelaan) en de drukke Nieuwevaart zorgen voor verkeersonveiligheid. Bovendien werken ze als barrières, waardoor een echt wijkgevoel uitblijft en je aparte wijkeilandjes krijgt.

Allemaal Gentenaren, allemaal van de wijk

De Bloemekenswijk is een levendige wijk met bewoners met een zeer diverse achtergrond. Bijna 6 op 10 van de inwoners is van niet-Belgische herkomst.

Bijna 60% van de inwoners is van niet-Belgische herkomst

Die grote diversiteit zorgt ervoor dat iedereen soms wat terugplooit op de eigen omgeving. Sommige wijkbewoners voelen zich minder dan andere Gentenaars thuis bij buurtbewoners (1 op de 2). De helft van de wijkbewoners geeft aan dat ze het gemis voelen dat buren elkaar helpen. Bewoners nemen minder deel aan buurtactiviteiten en zijn minder actief in de buurt of de stad (1 op de 10) in vergelijking met de gemiddelde Gentenaar. Met een nieuwe inrichting zou het Van Beverenplein een echte centrumplek kunnen worden. Een plaats waar diverse bewoners gebruik van kunnen maken en elkaar kunnen ontmoeten.

26% van de inwoners geeft aan dat ze de laatste 12 maanden deelnamen aan een buurtactiviteit

12% van de inwoners was actief in buurt of stad de laatste 12 maand

32% van de inwoners in Bloemekenswijk heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming. Het recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) is een financiële regeling die de gezondheidszorg toegankelijker maakt voor personen met een laag inkomen. Voor Gent is dit 20%.

32% heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming