In de ene helft wordt gewoond

In de bebouwde helft van de wijk, zien we nog 2 deelgebieden: Dries en Sportplein. Een van de oudste historische kernen van de vroegere deelgemeente Gentbrugge is het deelgebied Dries. Tot 1960 herinneren kasteelsites uit de late middeleeuwen (en de eeuwen die volgen) aan een rijke burgerij die er kastelen met omgevende parken bouwde. De laatste 50 jaar is dit beeld veranderd. De jongste decennia ontpopt Dries zich als een nieuw woongebied, ingeplant rondom een dicht 20ste-eeuws verkavelingspatroon.

Het deelgebied Sportplein heeft lang een landelijk voorkomen gehad: hoger gelegen, vochtig grasland, moerasvegetatie. De verstedelijking is 20ste-eeuws. Ze omvat zowel grootschalige sportinfrastructuur als een woongebied in volle expansie.

Gentbruggenaars

Gentbrugge heeft meer 65-plussers dan het gemiddelde voor Gent. Het gaat om bewoners die zich in de jaren ’60-’70 een eigen grotere woning konden veroorloven in een rustige en groene buurt. Dit rijkere karakter weerspiegelt zich in de welvaartsindex, waar Gentbrugge de zevende plaats haalt. Ook de werkloosheidsdruk is eerder laag in Gentbrugge.

Veel 65-plussers

Hoge welvaartsindex

Het bevolkingsaantal is de afgelopen 15 jaar gegroeid. Het voormalige sporthart in Gentbrugge met het Ottenstadion maakt nu ook plaats voor woningen. Gentbrugge haalt de laatste jaren nieuwe jonge gezinnen binnen. Dat is te zien in de toename van het aantal kleine kinderen in de wijk. Er is ook instroom van elders uit Gent naar Gentbrugge. Dit past in de algemene verhuistrend van het centrum van Gent naar de buitengebieden, zowel in als net buiten Gent.

Evolutie bevolkingsaantal Gentbrugge

Net zoals in alle andere wijken van Gent, neemt ook in Gentbrugge de groep mensen met buitenlandse roots toe. Het percentage is vergelijkbaar met dat van andere wijken in het buitengebied.

De andere helft wordt beheerst door groen

Het meest noordoostelijke deel van de wijk Gentbrugge wordt vooral gekenmerkt door de loop van de Oude Schelde. De E17 loopt dwars doorheen het overstromingsgebied van de Schelde. Steeds meer stroken van dit oorspronkelijke overstromingsgebied worden opgehoogd en als nieuwe woonzone bruikbaar gemaakt.

En dan zijn er nog de Gentbrugse Meersen, de indrukwekkende groene long. Er zijn wachtlijsten voor de volkstuintjes

De Gentbrugse Meersen worden de laatste jaren uitgebouwd tot een volwaardige Gentse groenpool.