Wondelgem, het gezellig dorp dat uit zijn voegen gebarsten is door de vele verkavelingen, is toe aan een grondige denkoefening, met onder meer het herbekijken van verkeersstromen, ontmoetingsplekken en andere voorzieningen.

Wondelgem is een wijk ten noorden van het Gentse centrum, omgeven door grote verkeersassen en waterwegen. Het kruispunt van de R4 met de Zeeschiplaan is één van de drukste in groot Gent. Ook de kern van Wondelgem heeft te lijden onder het vracht- en andere verkeer van R4 en de haven.
De spoorweg vormt een fysieke barrière: ‘achter het spoor’ ligt voor veel bewoners nog altijd ‘Meulestee’. De Stad ontwikkelt er nu het Driemasterpark als verbindende groenzone. Veel Wondelgemnaars zijn opgegroeid in het toenmalige groene gebied met veel weiden en landbouwgrond. De laatste decennia nam het aantal woonverkavelingen fors toe, waardoor veel jonge gezinnen zich nu ook tot de Wondelgemnaars rekenen. Een diversiteit aan waardevolle groene gebieden maakt dat Wondelgem nog altijd een groene wijk is, en daar maken de inwoners graag gebruik van.

Ondanks de instroom van nieuwe, jonge gezinnen is Wondelgem ook een vergrijzende wijk. Er wordt de laatste jaren een inhaalbeweging gemaakt in de bouw van assistentiewoningen om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Verkavelingen

De gemiddelde woningprijs is in Wondelgem nog altijd lager dan in Gent, waardoor de (half)open woningen erg in trek zijn bij jonge gezinnen. Verhoudingsgewijs telt de wijk meer bewoners die ook eigenaar van hun woning zijn. In de uitgestrekte verkavelingsstrook aan weerszijden van de Botestraat zijn er weinig tot geen voorzieningen, waardoor de bewoners erg op de auto gericht zijn. 6 op de 10 neemt de auto naar het werk. Zo slibben de wegen dicht. Ook omdat alle grote supermarkten een filiaal hebben in de dorpskern, met een bovenlokaal bereik.

68% van de inwoners is eigenaar van hun woning

Nog altijd groen, maar onderbenut

Ondanks de vele verkavelingen heeft de wijk nog veel groen. Vaak historisch groen: de ‘Dries’, enkele kasteeldomeinen langs de groene dreef Botestraat, en het langgerekte Ter Durmenpark langs de R4. Veel van dit groen wordt in hoofdzaak als kijkgroen ervaren. De jonge gezinnen vragen dan ook om het overgebleven groen in de wijk te behouden en het actiever in te vullen. Zelf nemen ze het ook meer in gebruik.

Verkeer

Een aantal hoofdwegen en kruispunten in Wondelgem zijn drukke verkeerswegen, waardoor de wijkbewoners hier de auto boven de fiets verkiezen. De kern rond de Vierweegse heeft ook te lijden onder zwaar verkeer uit de haven en uit Meulestede. Er is nood aan meer mogelijkheden met het openbaar vervoer. De Stad Gent moet in de toekomst werk maken van een Wijkstructuurschets en een Wijkmobiliteitsplan. Dit om de verkeersstromen te verbeteren, zodat het voor alle weggebruikers veiliger wordt.

Verjonging in de wijk

Vergeleken met gemiddeld Gent zijn er minder twintigers en dertigers in Wondelgem, maar meer ouderen. De studie ‘Ruimte voor Ouderen’ heeft de noden van deze snel vergrijzende wijk in kaart gebracht en sindsdien zijn er meer assistentiewoningen in opbouw, evenals andere voorzieningen voor de oudere bevolking.

Leeftijdsverdeling Wondelgem

De instroom van vele jonge gezinnen zorgde niet alleen voor een sterke groei van de bevolking, maar sinds 2000 ook voor een opvallende verjonging. Deze nieuwe gezinnen zorgen voor meer dynamiek in de wijk.

De wijk telt minder alleenstaanden en meer gezinnen met of zonder inwonende kinderen. Een op drie van de inwoners is van vreemde herkomst, en dan voornamelijk van Turkse en Bulgaarse herkomst.

28,9% van de huishoudens is alleenstaand

Gezinnen met of zonder inwonende kinderen

Fier op Wondelgem

Wondelgem kent een rijk verenigingsleven: er zijn meer dan 60 verenigingen, organisaties, sport- en andere vrije tijdclubs. Veel bewoners zetten zich in als vrijwilliger en nog veel meer mensen genieten van de drukke activiteitenkalender. Dit laat zich voelen in een sterke sociale verbondenheid tussen de bewoners. Naast de klassieke verenigingen die sinds jaar en dag hun programma uitwerken in de wijk (Landelijke Gilde, Davidsfonds, toneelverenigingen, …), zorgt sinds enkele jaren Wondelgem Swingt voor activiteiten in gekende en minder gekende groenzones.