Hoeveel & waarheen verhuizen we?

De laatste 10 jaar verhuizen we steeds meer. In 2009 werden 27.654 verhuisbewegingen van of naar Gent geteld. In 2018 is dit aantal opgelopen naar 32.651 bewegingen. Een stijging van 18%!

Maar waar komen deze nieuwe Gentenaars vandaan?
En waar trekken de stadsverlaters heen?

Hoeveel mensen komen er naar Gent?

“Gent is de hoofdstad van West-Vlaanderen!”

Een bekend gezegde, en intussen 'oud nieuws'.
En wat zeggen de cijfers?

In de periode 2014-2018 zijn in totaal 157.212 verhuisbewegingen geteld. Daarvan zijn 81.170 nieuwe Gentenaars.

Duid aan hoeveel % nieuwe Gentenaars jij denkt dat er uit West-Vlaanderen komen
0%
 • 100%
 • 75%
 • 50%
 • 25%
 • 0%

13% van de Nieuwe Gentenaars zijn afkomstig uit West-Vlaanderen.

Maar wie zijn de andere grote groepen nieuwe Gentenaars dan?

Het merendeel van de nieuwe Gentenaars is afkomstig uit Oost-Vlaanderen.

39% woonde al in de provincie.

35% van de nieuwe inwoners komt uit het buitenland.

Nog eens 10% is toe te schrijven aan de overige Vlaamse provincies.

2% is afkomstig uit het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

En 1% is afkomstig uit Wallonië.

Hoeveel vertrekken uit Gent?

In de periode 2014-2018 werden 76.042 stadsverlaters geteld.

10% van de stadsverlaters trekt naar West-Vlaanderen.

Net iets meer dan de helft van de stadsverlaters blijft in Oost-Vlaanderen. Veel van deze verhuisbewegingen blijven in de buurt van Gent.

26% trekt naar het buitenland *.

8% trekt naar andere provincies in Vlaanderen.

Slechts 2% trekt naar Brussels Hoofdstedelijk gewest.

En 1% trekt naar Wallonië.

De taalgrens lijkt een migratiegrens te zijn.

Het "extern" saldo

De verhuisbewegingen van de nieuwe Gentenaars en de stadsverlaters benoemen we als verhuisbewegingen over de stadsgrenzen. Brengen we het aantal nieuwe Gentenaars in vermindering met het aantal stadsverlaters, spreken we van het ‘extern’ migratiesaldo, uitgedrukt in migratiesaldo per 1000 inwoners.

Saldo = Nieuwe Gentenaars - Stadsverlaters

Een negatief saldo betekent dat Gent inwoners verliest aan een gebied.
Een positief saldo betekent dat we kunnen spreken van een winstgebied.

Het saldo voor de periode 2014-2018 is positief: 5.128.

Winst- en verliesgebieden in Vlaanderen en Brussel, per 1000 inwoners, 2014 - 2018

 • -8-0.1
  Gent verliest inwoners aan gemeente
 • 0.12.1
  Gent wint inwoners op gemeente

Kijken we naar verliesgebieden, dan valt het op dat veel stadsverlaters toch in de buurt blijven. De buurgemeenten zijn populair, maar ook naar de rest van Oost-Vlaanderen trekken veel Gentenaars weg. Ook stad Antwerpen is noemenswaardig. Andere provincies trekken minder Gentenaars aan.

Uit West-Vlaanderen (vooral Brugge en kustgemeenten), worden nieuwe Gentenaars gewonnen.

Gent verliest of wint nagenoeg geen inwoners uit Wallonië.

Wist je dat?

Gent toont onder de Gentenaars al jaar en dag de klassieke migrantengroepen (Turken en Maghrebijnen) als grootste groep van niet-Belgische herkomst. Die samenstelling onder Gentenaars begint stilaan meer divers te worden. Dat komt omdat er de laatste 15 jaar nieuwe immigratiestromen zijn. Dit zijn vooral Midden- en Oost-Europeanen, met de Bulgaren voorop. Maar er is ook een groter wordende migratiestroom van buiten de Europese Unie, met daarin oude bekende Ghana en nieuwe herkomstlanden zoals Afghanistan, Syrië en Somalië.

Het migratiesaldo van de verhuizers met Turkse nationaliteit was in de periode 2009-2013 nog positief; de laatste 5 jaar is dit saldo nagenoeg in balans (evenveel naar als uit Gent).

En de stadsinterne verhuisbewegingen?

Natuurlijk zijn er ook Gentenaars die binnen de stad verhuizen. Ze trekken bijvoorbeeld weg uit de Binnenstad, om in Drongen te gaan wonen.

De verhuismobiliteit (uitgedrukt per 1000 inwoners) is de som van het aantal wijkverlaters, nieuwe wijkbewoners en verhuizers binnen de wijk zelf. Het totaal aantal bewegingen dus.

Totale mobiliteit per 1000 inwoners, 2014 - 2018

 • 124 - 152
 • 152 - 196
 • 196 - 292
 • 292 - 364
 • 364 - 499

Totale mobiliteit

Bekijken we dit op een kaart, dan valt het op dat de centrumwijken een veel hogere mobiliteit hebben dan de wijken in de rand.

In de periode 2014-2018, hebben we aan kop de Binnenstad met 498 verhuisbewegingen per 1000 inwoners.

Gevolgd door Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels met 482 verhuisbewegingen per 1000 inwoners.

Bij omliggende wijken schommelt dit dit rond de 300 bewegingen per 1000 inwoners.

Bij de wijken in de rand zijn dat er minder dan 200.

Extern migratiesaldo per 1000 inwoners, 2014 - 2018

 • -21 - -9
 • -9 - -3
 • -3 - 2
 • 2 - 15
 • 15 - 28
 • 28 - 51

Extern migratiesaldo

Bekijken we de kaart van Gent opnieuw, maar met de cijfers van het extern migratiesaldo per 1000 inwoners, zien we een duidelijk patroon.

De wijken in het centrum hebben een positief extern migratiesaldo: er komen meer mensen wonen van buiten Gent, dan dat er van daaruit mensen vertrekken uit Gent.

De wijken in de rand hebben een negatief saldo: van daaruit vertrekken meer mensen weg uit Gent dan dat er van buiten Gent in deze wijk komen wonen.

Met andere woorden: nieuwe Gentenaars vestigen zich voornamelijk in het centrum. De wijken in de rand verliezen inwoners aan andere gemeenten in België of aan het buitenland.

Intern migratiesaldo per 1000 inwoners, 2014 - 2018

 • -37 - -18
 • -18 - -2
 • -2 - 7
 • 7 - 17
 • 17 - 26

Intern migratiesaldo

Doen we hetzelfde met het intern migratiesaldo, zien we bijna het omgekeerde patroon.

Wijken in het centrum hebben een negatief saldo: er verhuizen meer mensen vanuit deze wijk naar andere wijken in Gent, dan dat er uit de andere Gentse wijken naar hier komen wonen.

Aan de rand merken we het omgekeerde: een positief intern saldo. Dit betekent dat er in deze wijken meer mensen uit andere Gentse wijken komen wonen dan dat er wegtrekken naar elders in Gent.

Gentenaren die binnen Gent verhuizen trekken dus voornamelijk weg uit het centrum, en verhuizen naar de rand.

Preview pdf

Benieuwd naar meer?

Hoe snel vernieuwt de stad zich? Of hoe stabiel blijft Gent? En hoe zit dat op wijkniveau? Zijn hier onderling verschillen merkbaar? Duik dieper in de cijfers in het volledige technische rapport.

Download het rapport